Thursday, June 30, 2016

താരാട്ട് പാട്ട് ...
 
ആരാരിരോ... ആരാരിരോ.... ആരാരിരോ..... ആരാരിരോ
എന്നുണ്ണി കണ്ണനുറങ്ങ്... കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങ് ....
                             
                             (ആരാരിരോ..... ആരാരിരോ)
എന്നുണ്ണി കണ്ണനുറങ്ങ്... കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങ്
അന്പിളി മാമന് ചോറ് കൊടുത്തിട്ട്
കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങ് .... പൊന്നെ
കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങ് ....
                                                           (ആരാരിരോ..... ആരാരിരോ)
ഓമനകുട്ടനുറങ്ങ് കണ്ണും... പൂട്ടിയുറങ്ങ്
മാനത്ത് രാത്രിയിൽ പൂക്കുന്ന മുല്ലേ
എൻ മണിക്കുട്ടനെ നീ ഉറക്കു.... മുല്ലേ
എൻ മണിക്കുട്ടനെ നീ ഉറക്കു
                                                          (ആരാരിരോ..... ആരാരിരോ)
പൊന്നുണ്ണി കുട്ടനുറങ്ങ്... കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങ്
കാണാമറയത്തെ കണ്ണുള്ള ദൈവമേ
എന്നുണ്ണി കണ്ണനെ നീ ഉറക്കു... ദൈവേ
എന്നുണ്ണി കണ്ണനെ നീ ഉറക്കു.
                                                         (ആരാരിരോ..... ആരാരിരോ)

No comments:

Post a Comment